- Διαφήμιση -
Χρόνος Ανάγνωσης: 23 ΛεπτάΧρόνος Ανάγνωσης: 23 Λεπτά

O δήμαρχος Ηλιούπολης ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ηλιούπολης, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Στον κ. ΚΟΜΝΗΝΟ ΔΗΜΗΤΡIO του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

 

Μεριμνά για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου.
Μεριμνά για την σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του, καθώς και την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών ,εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Μεριμνά για την παρακολούθηση αδειοδότηση και την εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά και φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης και συγκεκριμένα: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών – Αποθηκών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων.
Μεριμνά για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών κατά τις διαδικασίες σύνταξης παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.
Μεριμνά για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των περιεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.
Έχει την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του
Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς.
Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
2. Στον κ. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Τμημάτων.
Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
Έχει τη μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
3. Στον κ. ΙΤΑΛΟ ΚΑΡΛΟ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών– Δόμησης καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης.
Έχει την αρμοδιότητα για την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους Τεχνικών έργων του Δήμου με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής άποψης πραγματοποίησης τους.
Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και των έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και των έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών.
Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση των τεχνικών έργων του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του τεχνικού συνεργείου του Δήμου για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών.
Έχει την αρμοδιότητα των θεμάτων της υπαίθριας διαφήμισης και την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
Είναι αρμόδιος για την οδοσήμανση και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης.
Είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα της συντήρησης και της εύρυθμης λειτουργίας του Δημαρχιακού Μεγάρου και όλων των κτιρίων που ο Δήμος χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία των Υπηρεσιών.
Έχει την αρμοδιότητα για την απομάκρυνση των παράνομων κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Έχει την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
4. Στον κ. ΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ – του ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Τμήματος Σχεδιασμού Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ανωτέρω Τμημάτων.
Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση όλων των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου, την λειτουργία και δραστηριότητα Κοινωνικών Μονάδων και φορέων στους οποίους συμμετέχει με εκπροσώπους του ο Δήμος.
Έχει την αρμοδιότητα να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη.
Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του τοπικού συμφώνου Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Έχει όλες τις αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης» (ΚΑΦΑΔΗΛ) όπως αυτές αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. 3258 Β΄/20-12-2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 2961Β΄/23-7-2018.
Έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία του Συλλόγου Καταναλωτών και την συνεργασία με φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, ΚΟΙΝ.ΣΕΠ κλπ.
Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
– Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
5. Στον κ ΑΚΡΙΒΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ (ΑΜΙΣΘΟΣ), ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας – Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας -Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.
Μεριμνά για την διασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης .
Μεριμνά για την διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές.
Μεριμνά για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής και εκτίμησης της αξίας του οικοπέδου για τυχόν ανέγερσης διδακτηρίου.
Συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία, για απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
Προεδρεύει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.
Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
Μεριμνά και σχεδιάζει για την εφαρμογή προγραμμάτων, και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων.
Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν την γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
6. Στον κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του ως άνω Τμήματος.
Έχει την αρμοδιότητα παράνομης στάθμευσης και την προστασία των κοινοχρήστων χώρων.
Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Υπηρεσίας.
Καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες και δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου που αφορούν το Περιβάλλον και συγκεκριμένα τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου, τις δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, την παραλαβή και τη διακίνηση με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας
Τελεί πολιτικούς γάμους.
7. Στην κ. ΚΑΠΙΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΚΕΠ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση εφαρμογής των πολιτικών και καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων του Δήμου.
Έχει τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στη ορθολογική διοίκηση /διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες, όπως επίσης και για το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων και διαδικασιών που επιδιώκουν τη διασφάλιση τη διαφάνειας στις κάθε είδους σχέσεις του Δήμου προς τρίτους.
Μεριμνά για τον καθορισμό Νόμων, διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
8. Στην κ. ΜΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Έχει την αρμοδιότητα εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια»
Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας όλων των προγραμμάτων που αφορούν την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση του Δήμου
Έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης των αιτημάτων του Fix my City.
Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
9. Στον κ. ΓΡΗΓΟΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Μεριμνά για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
Έχει όλες τις αρμοδιότητες του καταργούμενου ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης» (ΠΑΟΔΗΛ) όπως αυτές αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ.1538 Β΄/11-6-2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 5323 Β΄/17-11-2021.
Μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου .
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
10. Στον κ. ΚΑΛΑΡΡΥΤΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Έχει την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου.
Έχει την αρμοδιότητα για την εξασφάλιση της περιβαλλοντολογικής προστασίας (αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών, τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς κ.λ.π).
Μεριμνά για τη διάθεση και συντονίζει τη δράση του απαραίτητου δυναμικού και των μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών που συμβαίνουν στη περιοχή του Δήμου.
Μεριμνά για την λήψη μέτρων και για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής της πόλης.
Έχει την αρμοδιότητα για την προστασία περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση πυροπροστασίας του δάσους και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση του δάσους.
Μεριμνά για τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού.
Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν μέτρα και δράσεις στα πλαίσια του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
11. Στον κ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του ΕΠΑΝΜΕΙΝΩΝΔΑ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.
Μεριμνά για τον Υγειονομικό Έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.
Μεριμνά για τον Υγειονομικό Έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.
Συνεργάζεται με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων.
Έχει την ευθύνη και εποπτεία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.
Μεριμνά για την τήρηση κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού.
Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
Έχει την αρμοδιότητα για τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για την περιοχή του Δήμου.
Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.
Τελεί πολιτικούς γάμους.
Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάκληση ορισμού του Αντιδημάρχου είναι δυνατή με απόφαση Δημάρχου οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4623/2019.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα και τις αποφάσεις που εκδίδονται από τις Υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, πλην αποφάσεων και εγγράφων που αφορούν υπερωρίες υπαλλήλων καθώς και των εγγράφων των οποίων η υπογραφή έχει ανατεθεί με απόφαση μας στο Γενικό Γραμματέα και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου.

Αρμοδιότητες που δεν έχουν εκχωρηθεί στους παραπάνω οριζόμενους Αντιδημάρχους, συνεχίζουν να ασκούνται από τον Δήμαρχο.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – του ΟΔΥΣΣΕΑ ο οποίος και τον αναπληρώνει.

Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

- Διαφήμιση -